محسن پاک نژاد معاون وزیر نفت به همراه محمد حیدری معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر باحضور در شهرستان خرمشهر از مناطق آب گرفته خرمشهر از جمله کوی بهروز بازدید کرد. 
در این سفر علی خانی معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید ، زبیدی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی نفت ایران ، محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و پورهنگ مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان معاون وزیر نفت را همراهی می کردند