بازدید معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

بازدید معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی از اداره کل تبلیغات واطلاع رسانی با مدیریت دکتر محمّد حیدری

بازدید معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی از اداره کل تبلیغات واطلاع رسانی با مدیریت جناب آقای دکترمحمّد حیدری