دیدار دکتر محمد حیدری با صاحبان مشاغل و صنایع کرمانشاه

دیدار دکتر محمد حیدری با صاحبان مشاغل و صنایع کرمانشاه:

صنعت باید مستقل ازسیاست عمل کند واز نوسانات سیاسی باید بدور باشد. ایشان با بیان اینکه نباید صنعت سیاست زده شود هشدار داد که این حوزه باید از جولان رانت خواران پاک وایمن شود وصنتعگران وسرمایه گزاران واقعی اداره امور صنایع را عهده دار شوندافزود:صنعت کرمانشاه دراستانه بحران است و نیازمند احیا ونوسازی می باشد.برای رسیدن به این هدف در وهله اول باید امید وانگیزه را به صنعت برگردانیم ودر مرحله بعد بامشورت وهمفکری با اهل فکر ومسئولین ذیربط تحول وپویایی را در صنعت استان ایجاد نماییم .وی با بیان اینکه اینکه صنعت ک رمانشاه نیازمند توجه بیش ازپیش مقامات استانی وکشوری می باشد گفت:استراتژی صنعت کرمانشاه باید متناسب با ژئوپلیتیک استان ودرپهنه آمایش سرزمین باید تعریف تعیین شود و تا نقش استان در معادلات کشوری روشنتر ومسئولیت پذیری اگاهانه تر باشد.