تکذیبیه

خبر تشکیل ستاد انتخاباتی بانوان دکترمحمد حیدری که بر روی خروجی یکی از سایت های خبری قرار گرفته است از سوی دفتر ایشان تکذیب گردید.
از آنجاییکه قبلا اعلام شده بود که هرگونه خبر در رابطه با فعالیت های سیاسی اجتماعی آقای دکتر محمد حیدری از طریق سایت رسمی ایشان به نشانیhttp://drmohammadheydari.ir/ وکانال تلگرامی به نشانی telegram.me/politicall2015 به عموم مردم عزیز وفرهیخته اطلاع رسانی می گردد،لذا ضمن تکذیب مجدد خبر اعلام می نماید که چنین ستادی تشکیل نگردیده است.