مقام معظم رهبری: ما جهاد با صهیونیست‏ها را واجب می‏دانیم.

 

 

قدس، قبله نخستین و حرم دوم مسلمانان جھان، وطن میلیون ھا آواره فلسطینی است که استکبار جھانی آن سرزمین را از دست ساکنانش خارج ساخت و تحت سلطه نیروھای اشغالگر قدس قرار داد.
از ھمان نخستین سال ھای اشغال پاره تن اسلام، با مقاومت فلسطینیان و اعتراض مسلمانان و دیگر انسان ھای آزاده جھان، نھضت مقابله با اسرائیل و حمایت ازفلسطین مظلوم شکل گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی، ملت مسلمان ایران به ویژه پس از صدور پیام تاریخی امام امت در سال ۱۳۵۸ مبنی بر نام گذاری آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز جھانی قدس، مسئله آزادسازی فلسطین از چنگال غاصبان قدس را سرلوحه آرمان ھای خویش قرار داد. از این رو، ھمه ساله، روزقدس را به روز فریاد کشیدن بر سر ستم کاران تاریخ و به لرزه درآوردن پایه ھای سست رژیم اسرائیل تبدیل کرده است.