کتب و مقالات

بخشی از فعالیت های انجام شده

تالیف
۱. ویراستار علمی کتاب:جامعه شناسی امنیت داخلی،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی،۱۳۸۸
۲. ویراستار علمی کتاب:رهبران ونیاز های اطلاعاتی؛ انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی،۱۳۸۸
۳. ویراستار علمی کتاب:تصمیمات راهبردی وسیستم های هوشمند خبره؛ انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی،۱۳۸۸
۴. ویراستار علمی کتاب:تهدیدات اجتماعی وامنیت ملی ؛ انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی،۱۳۸۸
۵. ویراستار علمی کتاب: الگوی توسعه ی مدیران ارزش مدار: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی،۱۳۸۸
۶. تالیف: ژئوپلیتیک کرانه های دریایی ایران از دیدگاه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی :انتشارات دانشگاه تربیت معلم ، زمستان ۱۳۸۸
۷. تالیف:تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی بر امنیت ملی ایران (در دست چاپ)
۸. تالیف:رفتار شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (در دست چاپ)
ترجمه
۱. روان شناسی اطلاعات: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی،۱۳۸۸
۲. مبانی آموزش برای افسران امنیتی ، دانشکده علوم و فنون فارابی ، منتشر نشده است .
مقالات - مجلات
۱. نقش آفرینی ژئواستراتژیکی محور آسیای مرکزی و قفقاز در رقابت های جهانی ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ، سال یازدهم ، شماره ۴۰ ، زمستان ۱۳۸۱
۲. دگرگونیهای ژئوپلیتیکی دهه ۱۹۹۰ و جغرافیایی نوین امنیتی ایران ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال یازدهم ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۸۳
۳. تحلیل وضعیت امنیتی عراق پس از اشغال در سطح منطقه ای و بین المللی و تأثیر آن بر امنیت ایران ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال دهم ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۸۲
۴. هویت ملی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران ، کتاب مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت ، انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران ، ۱۳۸۳
۵. بررسی نقش سواحل جنوب کشور در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، مجله علمی ، تخصصی ، تحقیقاتی بندر و دریا ، سال بیستم ، شماره ۱۲۷ـ۱۲۶ ، مرداد ۱۳۸۴
۶. محیط منطقه ای و راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، کتاب مجموعه مقالات استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران ، تهران ؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی ، ۱۳۸۴
۷. بررسی رابطه بین نظم اجتماعی و امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران ، چکیده مقالات همایش امنیت اجتماعی ، معاونت اجتماعی ناجا ، اسفند ، ۱۳۸۲
۸. امنیت عمومی از رهگذر گسست نسلی ، خلاصه مقالات همایش ملی مناسبات نسل در ایران : ابعاد و عوامل گسست و پیوند نسلها ، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران ، دی ۱۳۸۳
۹. جابه جایی فضایی قدرت و تأثیر آن بر امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، خلاصه مقالات همایش ملی مرزها ، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ، تیر ، ۱۳۸۲
۱۰. مرزها ، فرصت یا تهدید ، همایش دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران ، سال ۱۳۸۴
۱۱. نقش آفرینی ژئوپلیتیکی مرزهای دریایی ایران (مورد مطالعه سواحل جنوب) همایش سومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران، خرداد ۱۳۸۶
۱۲. بازبینی ژئوپلیتیکی خلیج فارس و چشم انداز ترتیبات امنیتی آن، همایش بین المللی خلیج فارس و جاده ابریشم سال ۸۶
۱۳. تحولات ژئوپلیتیکی دهه پایانی قرن بیستم وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران،فصلنامه بین المللی(علمی پژوهشی)ژئوپلیتیک،سال سوم،شماره دوم،۱۳۸۷
۱۴. بررسی نقش قوم بلوچ در امنیت مرزهای جنوب شرق ایران،فصلنامه تخصصی دانشکده علوم وفنون انتظامی،سال چهارم،شماره۱و۲ بهار وتابستان۱۳۸۸
۱۵. ژئوپلیتیک مرز و الگوی مدیریت و کنترل مرزهای شرقی ایران ،فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک(علمی- پژوهشی )سال هشتم،شماره سوم،پاییز۱۳۹۱
۱۶. رفتارشناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از یازده سپتامبر۲۰۰۱ ،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی شماره ۹ زمستان ۱۳۸۸
۱۷. دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی ، سال هشتم ، شماره بیستم ، پاییز ۱۳۹۱
۱۸. The riddle of economic diplomacy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran ;international journal of political science ; vol.2 , No.3 , winter & spring 2012
۱۹. فرایند تصمیم گیری امنیت داخلی از منظر اقتصاد سیاسی ،فصلنامه- امنیت عمومی ،شماره اول و دوم بهار و تابستان۸۷ ، شماره ششم و هفتم
مقالات - روزنامه ها
۱. ایران و عراق پس از اشغال ، روزنامه ایران دیپلماتیک ، شماره ۲۶۳۶ تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۲
۲. تحزب و کارکردهای آن ، روزنامه جام جم ، شماره ۱۱۱۵ تاریخ ۱۹/۱/۱۳۸۳
۳. ترتیبات امنیتی منطقه قفقاز و راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، روزنامه ایران ، شماره ۲۸۶۹ تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۳
۴. تحلیلی بر وضعیت تجارت غیرقانونی در مرزهای کشور ، روزنامه غرب ، شماره ۴ ، سال اول ، تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۴
۵. انقلاب اسلامی وگفتمان عدالت،روزنامه جام جم،سال هفتم،شماره ۱۹۳۵ مورخه ۲۳/۱۱/۸۵
همایش، سمینار و سخنرانی‌ها
۱. عضو کمیته علمی همایش ملی مرزها ، کارفرما وزارت کشور ، مجری پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران
۲. ارائه سخنرانی در همایش ملی مرزها ، موضوع : جابه جایی فضایی قدرت و تأثیر آن بر امنیت مرزهای ایران ، تیرماه سال ۱۳۸۲
۳. عضو هیأت رئیسه همایش ملی مرزها
۴. شرکت در میزگرد انجمن علمی دانشجویان جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ، موضوع : بحران عراق و تأثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه ، تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۲
۵. ارائه سخنرانی در همایش ” دولت آینده ، ضرورت ها و رویکردها ” ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، موضوع سخنرانی: گفتمانهای سیاسی در دو دهه گذشته و چشم انداز آینده ، تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴
۶. ارائه سخنرانی در همایش علمی ـ تخصصی دانشجویان و فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی ، موضوع سخنرانی : نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت مرزها ، ثبات کشور ، مهر ۱۳۸۳
۷. ارائه سخنرانی در همایش علمی ـ تخصصی دانشجویان و فرماندهان پاسگاههای مرزی نیروی انتظامی ؛ موضوع سخنرانی : مواد مخدر و چالش های ضد امنیتی آن ، اردیبهشت ماه ۱۳۸۴
۸. ارائه سخنرانی در همایش ، نقش عوامل فرامرزی بر امنیت عمومی شرق کشور ، موضوع سخنرانی : بررسی عوامل فراملی و نقش آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران ، تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ ـ مجری دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی
۹. ارائه سخنرانی در پانل تخصصی مرز و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران ، موضوع سخنرانی: مروری بر سیاستهای جمهوری اسلامی در مرزها و تبیین شرایط جدید ، وزارت کشور ـ معاونت امنیتی و انتظامی ـ اولین نمایشگاه دستاوردهای وزارت کشور
۱۰. عضو کمیته علمی اولین اجلاس رؤسای پلیس کشورهای اسلامی ، کارفرما نیروی انتظامی ، مجری مرکز پژوهش های ناجا اردیبهشت ماه ۱۳۸۵
۱۱. مدیرعلمی میزگرد همایش رؤسای پلیس کشورهای اسلامی ، موضوع میزگرد (( آسیب شناسی کلی تعامل بین کشورهای اسلامی ))
۱۲. عضو کمیته علمی همایش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر ، کارفرما ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جهوری ، مجری مرکز پژوهشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر آبان ماه ۱۳۸۵
۱۳. ارائه سخنرانی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تحت عنوان ((بررسی گفتمان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دولت نهم )) خردادماه ۱۳۸۵
۱۴. مصاحبه اختصاصی با روزنامه تهران امروز به شماره ۱۴ مورخه ۱۲ آذرماه ۱۳۸۵ درخصوص تحولات لبنان
۱۵. مصاحبه اختصاصی با نشریه ریسمان بسیج دانشجویی درخصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
۱۶. ارائه سخنرانی در دانشکده علوم انسانی در تاریخ ۲۵/۹/۸۵ تحت عنوان ” پژوهش در جهان امروز ”
۱۷. ارائه سخنرانی در نمایندگی ولی فقیه گروه ۶۳ توپخانه و موشکی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران با عنوان «نتایج اجلاسی کشورهای حاشیه دریای خزر»
۱۸. ارائه سخنرانی در دانشکده علوم انسانی تحت عنوان:رفتار شناسی سیاست خارجی امریکا در عراق،تاریخ ۲۱/۹/۸۷
۱۹. ارائه سخنرانی درنمایندگی ولی فقیه لشکر ده نیروی مخصوص سپاه پاسداران،تاریخ ۳/۱۰/۸۷
۲۰. مصاحبه تلویزیونی برنامه گزارش هفتگی ،تاریخ۲۹/۱۰/۸۷
۲۱. ارائه سخنرانی در دانشکده علوم انسانی تحت عنوان :تبارشناسی گفتمان اصول گرایی واصلاح طلبی در ایران،۶/۳/۸۸
۲۲. ارائه سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه شش(اهواز)تحت عنوان:گسلهای سیاسی روابط ایران وامریکا
۲۳. ارائه سخنرانی درنهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ازاد اسلامی واحدتهران جنوب ۲۶/۸/۱۳۹۳
۲۴. ارائه سخنرانی درنهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ازاد اسلامی واحدتهران جنوب ۲۴/۹/۱۳۹۳
طرح‌های پژوهشی اجرا شده
۱. ناظر طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور ICZM ( موضوع راهکار شماره ۴۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور و ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه )
۲. مجری طرح مطالعات جامع مرزهای استان خراسان ، الگوی امنیت پایدار ، کارفرما : استانداری خراسان ، سال ۱۳۸۲
۳. مجری طرح انسداد مرز شرق ، کارفرما : وزارت کشور ـ معاونت امنیتی و انتظامی ، سال ۱۳۸۱
۴. ناظر طرح مطالعات جامع مرزهای استان گیلان ؛ وزارت کشور ـ معاونت امنیتی و انتظامی ، سال ۱۳۸۰
۵. ناظر طرح مطالعات جامع مرزهای استان کرمانشاه ؛ وزارت کشور ـ معاونت امنیتی و انتظامی ، سال ۱۳۸۰
۶. ناظر طرح مطالعات جامع مرزهای استان کردستان ؛ وزارت کشور ـ معاونت امنیتی و انتظامی ، سال ۱۳۸۰
۷. ناظر طرح مطالعات جامع مرزهای استان ایلام ؛ وزارت کشور ـ معاونت امنیتی و انتظامی ، سال ۱۳۸۰
۸. ناظر طرح مطالعات جامع مرزهای استان آذربایجانغربی ؛ وزارت کشور ـ معاونت امنیتی و انتظامی ، سال ۱۳۸۰
۹. مجری طرح اطلس جغرافیایی مرزهای ایران ؛ بخش ژئوپلیتیک و امنیت ، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، سال ۱۳۸۴
۱۰. رفتارشناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱؛معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ۱۳۸۷
۱۱. بررسی طرح مدیریت وکنترل مرزهای شرقی کشورایران ؛ معاونت امنیتی وانتظامی وزارت کشور،۱۳۸۸
سایر فعالیت های پژوهشی
۱. پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۴
۲. استاد برگزیده گروه علوم سیاسی در سال ۱۳۸۵
۳. نماینده پژوهشی گروه علوم سیاسی
۴. مدیر پژوهشی دانشکده علوم انسانی
۵. عضو کمیته آموزش – پژوهش گروه علوم سیاسی
۶. عضوشورای پژوهش وزارت کشور ونمابنده وزیر کشور در شورا
راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها و طرح‌های تحقیقاتی وتألیفات
۱. داوری بیش از ۴۰ خلاصه مقاله در همایش ملی مرزها ، کارفرما : وزارت کشور ، مجری ، جهاد دانشگاهی ، سال ۱۳۸۲
۲. داوری بیش از ۲۰ اصل مقاله در همایش ملی مرزها ، کارفرما : وزارت کشور ، مجری ، جهاد دانشگاهی ، سال ۱۳۸۲
۳. پایان نامه دانشجو نورعلی اسلام پناه تحت عنوان : پیامدهای اقتصادی ـ امنیتی بازگشایی مرز ایران و ترکمنستان ، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی بهمن ماه ۱۳۸۴
۴. پایان نامه دانشجو نجفعلی ملک محمدی تحت عنوان : بررسی ویژگی های مرز ایران و نخجوان و نحوه کنترل ترددهای غیر مجاز ، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی ، بهمن ماه ۱۳۸۴
۵. پایان نامه دانشجو میر جعفر فرهنگ آذر تخت عنوان : بررسی انگیزه ترددهای غیرقانونی در مرز جلفا و نقش نیروی انتظامی در کنترل آن ، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی ، اسفندماه ۱۳۸۴
۶. پایان نامه دانشجو پرویز آهی تحت عنوان : آسیب شناسی کارکنان پایور هنگ مرزی جلفا (آذربایجان شرقی)، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی ، شهریورماه ۱۳۸۴
۷. پایان نامه دانشجو محمدرضا محمد هیودی تحت عنوان : نقش تمایلات قومی در مشارکت سیاسی (مورد مطالعه استان خوزستان ) دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، اسفندماه ۱۳۸۴
۸. راهنمایی پایان نامه دانشجو علمدار لشگری تحت عنوان : نزاعهای مسلحانه دسته جمعی مسلحانه و عوامل مؤثر بر کنترل و شدت آنها ( مطالعه موردی شهرستان کهکیلویه) ، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی سال ۱۳۸۴
۹. مشاور پایان نامه دانشجو علی غنجی فشکی تحت عنوان :چالش های ژئوپلیتیکی مواد مخدر در منطقه آسیا دهه ۷۲ـ۸۲ ، دانشکده فرماندهی ستاد دانشگاه علوم انتظامی ، سال ۱۳۸۴
۱۰. داوری طرح تحقیقاتی؛ چالش‌های امنیتی گسترش ناتو به حاشیه مرزهای ایران، موضوع نامه شماره ۹۲۵۲-۵ مورخ ۲۰/۶/۸۶ معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۱۱. داوری پایان نامه دانشجو حسن رضا فیطاسی تحت عنوان: نقش قومیت‌ها در تأمین مرزهای استان خراسان جنوبی دانشکده علوم مرزی و انتظامی سال ۱۳۸۶
۱۲. داوری پایان نامه دانشجو محمدمراد ایزدی تحت عنوان: بررسی عوامل انتظامی مؤثر بر ترددهای غیرمجاز در منطقه قصرشیرین دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۶
۱۳. داوری طرح تحقیقاتی: تأثیر هموژنی آمریکا بر جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج فارس در قرن بیست و یکم، موضوع نامه شماره ۱۱۴۱۳-۰۵ مورخ ۲۹/۷/۸۶ معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۱۴. داوری طرح پژوهشی «تدوین راهبرد آمایش سرزمین در منطقه جنوب شرق کشور (ازمنظر امنیت ملی)»، موضوع جشنواره بین المللی فارابی کد ۳۹B90
۱۵. داوری کتاب «جنبش دانشجویی خارج از کشور» موضوع نامه شماره ۲۲۹۴/۹۹ مورخ ۸/۷/۸۶ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات وفناوری
۱۶. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو علی شیر افکن تحت عنوان :اشغال عراق توسط امریکا وتا ثیر آن بر امنیت مرزهای غربی ایران ،دانشکده پلیس مرزی انتظامی،۱۳۸۷
۱۷. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو اسد کوساری تحت عنوان:بررسی نقش قوم بلوچ در امنیت مرزهای جنوب شرقی ایران، دانشکده پلیس مرزی انتظامی،۱۳۸۷
۱۸. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سیده مطهره موسوی تحت عنوان مقایسه جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دردولت آقایان احمدی نژاد و خاتمی،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات دیماه۱۳۹۱
فعالیت‌های آموزشی
۱. تدریس مبانی علم سیاست
۲. تدریس تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران الف و ب
۳. ۳-تدریس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
۴. تدریس فن دیپلماسی و آداب کنسولی
۵. تدریس مسائل نظامی و استراتژیک معاصر
۶. تدریس روابط خارجی ایران در دوره ۱۳۵۷-۱۳۲۰
۷. تدریس مسائل خلیج فارس
۸. تدریس اندیشه‌های سیاسی در اسلام
۹. تدریس سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ
۱۰. تدریس دیپلماسی دولت در اسلام
۱۱. تدریس سمینار انقلاب اسلامی – مقطع کارشناسی ارشد
۱۲. تدریس فقه سیاسی در اسلام – مقطع کارشناسی ارشد
۱۳. تدریس تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۰ – ۱۹۴۵
۱۴. تدریس جغرافیای سیاسی خاورمیانه با تاکید بر اسلام
مصاحبه با رادیو و تلویزیون
۱. بیش از ۱۲ ساعت مصاحبه رادیویی با شبکه های مختلف در زمینه انتخابات ریاست جمهوری
۲. بیش از ۸ساعت مصاحبه رادیویی با شبکه های مختلف در زمینه برگزاری اجلاس جنبش غیرمتعهد ها
۳. مصاحبه با شبکه های تلویزیونی درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی